hectorvk: (strangle)
[personal profile] hectorvk
Чергова історія з рангу дитячих недочуванок.

В дитинстві в мене (як і в багатьох із вас) було чимало платівок з інсценізаціями казок. Зокрема була ціла серія з андерсенівськими казками. В одній із них - «Стойкій алавянний салдатік» - було місце, коли Солдатик у паперовому човнику пропливає під мостом, де його намагається зупинити Щур («Криса»): «А паспарт у тібя єсть? Діржитє єво, он нє прєдйавіл паспарта!!!» Після чого оповідач повідомляє, що Криса жила під мостом не просто так, а на державній службі: «Імєла уютноє мєстєчко сборщіка пошлін».

На той час обиидва ці слова для мене були порожнім звуком, тому це словосполучення я (як щира українська дитина) інтерпретував як «с борщіком постним». Себто отримувала вона жалованьє, ще й казанок пісного борщу в якості бонусу :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
212223 24252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 07:07 am
Powered by Dreamwidth Studios