hectorvk: (Default)
[personal profile] hectorvk
Сьогодні пишу фінальний річний тест з японської, отже закінчую трирічний курс "beginner's level".
У зв'язку з цим хочу написати один науково-популярний пост :)

10 моїх люблених курйозів японської граматики:

1. В японській мові особового відмінювання дієслів не існує як такого: "я йду", "ти йдеш", "ми йдемо" – всі ці форми однакові. Ба більше: особові займенники в розмовній мові практично не вживаються (крім випадків, коли це потрібно для емфази). Тому фраза: 東京へ行く [toukyou-e iku] (букв. „у Токіо їхати”) може означати „Я їду в Токіо”, „Він їде в Токіо” або „Ми їдемо в Токіо”. Що саме вона означає, розпізнається лише за контекстом. У нейтрально-ввічливому стилі уникають вживати також і займенників другої особи, звертаючись до співрозмовника на прізвище+„san” (san також можна додавати до іменників, від чого вони набувають категорії присвійності: 子供さん [kodomo-san] - „Ваші діти”.

2. В японській немає майбутнього часу. Тобто, правильніше сказати так: є дві часових форми: минулий і теперішньо-майбутній. Утім, на практиці для підкреслення саме теперішньості дії вживається особлива форма, що приблизно відповідає за функціями англійському Present Progressive (Continuous). Отже: 東京へ行っている [toukyou-e itte iru] означає „Я їду в Токіо” (зараз), а 東京へ行く [toukyou-e iku] – „Я поїду в Токіо” (але також може означати „Я їду в Токіо” і „Я їжджу в Токіо” (регулярно).

3. Японський іменник хоча й має категорію числа, та на практиці в розмовній мові вона здебільшого не вживається. 犬がいる [inu ga iru] значить і „В мене є собака„, і „В мене є собаки”. І це, як не дивно, не створює труднощів розуміння. Лише в нечисленних випадках, коли важливо зазначити множинність якогось предмету, можна доліпити до іменника суфікс たち [tachi] (наприклад, 日本へ子供たちといっしょに来た [nihon-e kodomo-tachi to issho ni kita] – „Я приїхав до Японії з дітьми”); проте існують й інші способи вираження множини, скажімо, подвоєння слова: [hito] - людина, 人人 [hitobito] - люди). А ще частіше вказується конкретна кількість предметів, про що в наступному пункті.

4. Для передачі кількості предметів вживаються не лише числівники, а ще так звані „лічильні слова (або суфікси)”. Їх існує кілька десятків, для різних категорій іменників. Порівняти це з чимось в українській мові важко: це щось на зразок одиниць виміру для різних речей. Ми, наприклад, можемо сказати „п'ять штук яблук” або „сто голів коней”. Так от у японців ці „штуки” і „голови” існують майже для всіх іменників. Наприклад:

- для машин і механізмів: [dai] (三台の車 - три авто)
- для вузьких довгастих предметів: [hon] (二本の鉛筆 - два олівці); крім того, так рахують напої в пляшках (五本のビール - п'ять (пляшок) пива)
- для пласких предметів: [mai] (七枚のシャツ - сім сорочок)
- для дрібних тварин: [hiki] (十匹の猫 - десять котів)
- для птахів і кроликів (!): [wa] (百羽の雀 - сотня горобців)

тощо (кому цікаво більше, дивіться цей сайт)

5. В японській є два дієслова зі значенням „,бути” й „мати”: одне для істот (いる), інше для неістот (ある). По суті, японська лексико-граматично не розрізняє ці поняття: 部屋に猫がいる [heya ni neko ga iru] - „В кімнаті є кішка”; 姉は猫がいる [ane wa neko ga iru] - „Сестра має кішку”. Хоча для „володіти, мати у власності” стосовно неістот є особливий вираз 持っている [motte iru] - букв. „тримати”.

6. Модальна категорія „могти” в японські мові передається не окремим дієсловом, а через особливу форму „потенційного способу”, який морфологічно має вигляд абляуту (зміни голосного в корені). Наприклад, 読みます [yomimasu] - „я читаю”, 読めます [yomemasu] - „я можу (вмію) читати”; 話します [hanashimasu] - „я говорю”, 話せます [hanasemasu] - „я можу говорити”. Тут треба триматися сторожко, бо недочути дуже легко :)

7. Частина японських прикметників має форми минулого часу і умовного способу (цей кошмар взагалі в голові важко вкладається ггг). Тобто кажуть 家は大きい [ie wa ookii] - „будинок великий”, 家は大きかった [ie wa ookikatta] - „будинок був великий” та 家は大きければ [ie wa ookikereba] - „будинок був би великий”. Правильніше навіть сказати, що в японській мові є прикметники, дієслова і ще особлива частина мови – гібрид прикметника і дієслова :)

8. Крім умовного і потенційного способу, японська ще знає „спонукальний спосіб”, який можна перекладати конструкціями „примусити, попросити когось зробити щось” або „доручити комусь зробити щось”та іншими, залежно від контексту. Наприклад, 息子にこの本を読ませた [musuko ni kono hon-o yomaseta] - „я примусив сина прочитати цю книгу”.

9. Японська має дещо складну систему виразів, за допомогою яких передають, хто і для кого (на чию користь, в чиїх інтересах) виконує певну дію. На перший погляд вона видається дещо громіздкою і зайвою, але без неї японська мова втратила б частину свого неповторного шарму (до того ж це ще один спосіб уникнути вживання таких ненависних японцям особових займенників) :) Слугують їй дієслова зі значенням „давати” й „отримувати”, що приєднуються до особливої форми основного дієслова, яка за функцією нагадує герундій:
Отак:
兄が車を買った [ani ga kuruma-o katta] - „Брат (старший) купив машину” (собі)
兄に車を買ってもらった [ani ni kuruma-o katte moratta] (букв. „Від брата купівлю машини отримав”) - „Брат купив машину мені
兄に車を買ってあげた [ani ni kuruma-o katte ageta] (букв. „Братові купівлю машини дав”) - „Я купив машину братові

Частково ці форми заступають собою функції пасивного стану, який також існує в японській мові, але вживається дещо не так, про що останній – пункт.

10. Пасивний стан в японській мові вживається обмежено і здебільшого надає реченню емоційного забарвлення: відтінок досади, невдоволення тим, що сталося.
犬に足を噛まれた [inu ni ashi-o kamareta] - „Собака вкусив мене за ногу” (бля!)
弟にパソコンを壊された - [otouto ni pasokon-o kowasareta] - „Брат (молодший) поламав комп'ютер” (гівнюк малий!)

Ну от, в загальних рисах щось таке.

Резюмуючи: всім раджу вчити японську — вона офігенна! :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
212223 24252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:59 am
Powered by Dreamwidth Studios